Verejné obstarávanie

Obchodná verejné súťaž - Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra

Názov predmetu súťaže: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu lávky ponad rieku Nitra vrátane diagnostiky, sanácie a odvodnenia v stupni realizačného projektu ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Služby mobilného operátora pre mesto Nováky

Predmet zákazky a jeho špecifikácia: Predmetom zákazky je výber mobilného operátora, podľa opisu súťažných podkladov, ktorého úlohou bude poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomických výhodných mobilných telekomunikačných služieb. ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktualizácia územného plánu mesta Nováky - Zmeny a doplnky č. 6 (služba). ...

Ochodná verejná súťaž

Špecifikáciana vypracovanie ponuky na predmet súťaže: "Prevádzkovanie a servis káblovej distribučnej siete (KDS) v meste Nováky s kompletnou správou zákazníkov" ...