Nová telocvičňa a sociálne zariadenie pre žiakov základnej školy v Novákoch

Rekonštrukcia telocvične  v objekte 5.-9. ročníkov a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte 1.-4. ročníky

V roku 2017 súčasné vedenie mesta Nováky bolo úspešné pri získaní dotácii na havarijné stavy. Získanie tejto dotácie nám umožnila výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po schválení žiadosti boli dotácie projektu realizované v sume spolu 165.486, 32 € - z toho spolufinancovanie projektu predstavuje suma 92.486, 32€.

Z daných dotácií je realizovaný projekt Havarijné stavy - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pribinova 123/9, Nováky - budova A", v objekte ročníkov 5. až 9. "Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Pribinova 123/9, Nováky - budova B", v objekte ročníkov 1. až 4.

"Je dôležité a nevyhnutné pracovať na rozvíjaní športových aktivít  našej mládeže a robiť tak vo vhodne a kvalitne vybavených priestoroch. Našim cieľom bolo aj týmto projektom zabezpečiť našim žiakom kvalitné a vhodné prostredie pre vzdelávanie. Veď rekonštrukciou a vhodnou úpravou bol telocvičný priestor rozšírený o pol metra a približne o podobnú veľkosť aj predĺžený. Tak isto bol pre pedagógov vytvorený vhodný kabinet pre prípravu vyučovacieho procesu, ktorý tam dovtedy chýbal. V objekte 1.-4. ročníky prebieha komplexná rekonštrukcia socálnych zariadení. Nemôžem pri tejto príležitosti opomenúť jedno z prísloví, že aj podľa záchoda človek spozná kultúru národa. Záverom  nemôžem zabudnúť podotknúť, že mesto takúto finančnú injekciu získalo na naše školské objekty po prvýkrát, napriek tomu, že bývalé vedenie mesta sa o to snažilo niekoľko rokov pred tým avšak neúspešne  " – dodáva primátor mesta RNDr. Daniel Daniš.23.08.2018