Mesto Nováky úspešné v získaní dotácií pre základnú školu na ulici J. C. Hronského

Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu schválilo mestu Nováky poskytnutie dotácie  na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. O dotácie zažiadalo mesto Nováky pre Elokované pracovisko- Základná škola Pribinova 123/9. Schválená požiadavka predstavuje sumu v hodnote 138.448,05 eur.

 "Telocvičňa je samostatne stojací objekt pripojený k objektu ZŠ spojovacou chodbou. V nej sa nachádzajú sociálne zariadenia ako aj šatne. Predmetom (žiadosti) rekonštrukcie bude výmena povrchov (cvičebná plocha), maľovky, výmena obloženia stien, športový mobiliár (basketbalové koše, floorbalové bránky) a výmena výplní otvorov (vchodové dvere)." – opisuje predmet žiadosti prednosta mesta Nováky Mgr. Milan Oršula.

 Mesto Nováky má konkrétne záujem o financovanie týchto aktivít na Elokované pracovisko- ZŠ Pribinova:

 a) rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,

b) rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti

 "Zvýšením bezpečnosti sa zníži percento zranení, zvýši sa motivačný prvok z novo rekonštruovaných priestorov. Zvýši sa kvalita ponúkanej služby pre amatérsky šport a športujúcu verejnosť. Projekt prispeje k zvýšeniu obsadenosti objektu v nadväznosti na množstvo skupín, ktoré sa v priebehu dňa vystriedajú vrátane obsadenosti telocvične cez víkend, zníži sa energetická náročnosť prevádzky. Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť bezpečnosť a komfort žiakov ako aj cvičencov v telocvičných priestoroch, zvýšiť kvalitu rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy v nadväznosti na harmonický súlad a vyváženosť fyzickej a duševnej stránky žiakov zabezpečením hygienicky nezávadných a zrekonštruovaných priestorov telocvične." – dodáva primátor mesta RNDr. Daniel Daniš.

Týmto projektom má mesto v úmysle aj zvýšiť fyzické a morálne predpoklady amatérskych športovcov a športujúcej verejnosti modernizáciou a kvalitou poskytovaných služieb v telocvičnom objekte, ako aj zvýšiť energetickú efektívnosť objektu a tým zabezpečiť udržateľnosť projektu využitím úspor na ďalšiu modernizáciu telocvičného zariadenia.12.09.2018