Nováky aktuálne
DERATIZÁCIA

25.04.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že v dňoch od 26. apríla 2019 do 30. apríla 2019 v čase od 8.00 h do ...

Motorest Drago- prestavba a prístavba objektu-Rozhodnutie o prerušení

25.04.2019 Mesto Nováky ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych ...

Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

24.04.2019 Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka oznamuje občanom, že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny ...

Verejná vyhláška

18.04.2019 Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej iba "KPÚ Trenčín"), ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

18.04.2019 Vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacich verejných obstarávaní vrátane externého manažmentu. ...

Úradné hodiny MsÚ 18. 04. 2019

16.04.2019 Oznamujeme občanom, že dňa 18. 04. 2019 (štvrtok) budú úradné hodiny MsÚ do 14,00 h. ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

15.04.2019 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

30.04.2019 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

23

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
16.04.2019
12.02.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 16.04.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 10.04.2019
Sociálna a zdravotná komisia 09.04.2019
archív zasadnutí komisií