Nováky aktuálne
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 31.05.2019 od 08:00 do 15:30

24.05.2019 ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - protipovodňové opatrenia

22.05.2019 Názov zákazky: Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod,Lelovský potok a Trenčianska – SO 02 Lelovský potok ...

Finančná správa spustila projekt eKasa

21.05.2019 Finančná správa spustila projekt eKasa Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu.Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ...

WORLD CHALLENGE DAY

20.05.2019 Mesto Nováky sa zapája do  Medzinárodného dňa športu WORLD CHALLENGE DAY.Dňa 29. mája 2019 (streda) športujeme počas celého dňa, zapojte sa ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva neh. majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

17.05.2019 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

17.05.2019 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

17.05.2019 Dňa 09. 04. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2019" podľa ustanovenia § 9a ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
26.05.2019 Chrámový koncert
29.05.2019 Medzinárodný deň športu WORLD CHALLENGE DAY
01.06.2019 Cesta rozprávkovým parkom
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

29.05.2019 16:30

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

1

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
16.04.2019
12.02.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.05.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 16.04.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 10.04.2019
archív zasadnutí komisií