Archív (zmluvy, faktúry, objednávky)

Archív zverejnených dokumentov do roku 2012.
Po roku 2012 sa všetky povinné dokumenty zverejňujú na stránkach DigitalneMesto.sk

Zmulvy Faktúry Objednávky
Názov Zverejnené Dokument
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2009 uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 24.08.2012
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá podľa § 50 a Obč. zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 23.08.2012
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá podľa § 50 a Obč. zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 23.08.2012
Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 až § 576 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 22.08.2012
Dodatok č. 3 ku zmluve KaHR- 22VS- 0801/0024/34 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 20.08.2012
Dodatok č.1 ku zmluve č. 9/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnsoti zo dňa 17.5.2012 13.08.2012
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru uzavretá podľa ustanovení zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a § 497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 09.08.2012
Zmluva č. 14/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti 06.08.2012
Dohoda o skončení nájmu uzavretá podľa § 676 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 01.08.2012
Zmluva č. 0122-PRB/2012 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti uzavretá podľa § 16 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 27.07.2012
Zmluva č. 0122-PRB/2012 o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov uzavretá podľa § 16 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 27.07.2012
Andrej Dudaš-Hudobniny, Zmluva o nájme nebytových priestorov 27.07.2012
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Obč. zákonníka- Petrisková Beáta 25.07.2012
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Obč. zákonníka- Domaník Ján 25.07.2012
Zmluva č. 13/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti 25.07.2012
Dodatok č.1 ku zmluve č. 5/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti zo dňa 17.4.2012 24.07.2012
Nájomná zmluva uzavretá podľa ustanovení § 663 a nasledovných Obč. zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 23.07.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu uzavretá podľa zákona č. 182/ 1993 Zb. v platnom znení, o vlastníctve bytov a nebytových priestorov- Marcela Mokrá 10.07.2012
Dodatok č.1 ku zmluve č. 7/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti zo dňa 25.4.2012 06.07.2012
Dodatok č.1 ku zmluve č. 4/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti zo dňa 30.3.2012 06.07.2012
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA