Zápisnica z vyhodnotenia ponúk- Priamy nájom nebytového priestoru č. 07/2019

zápisnica


28.11.2019