Informácie a usmernenie- koronavírus

Uznesenie vlády-obmedzenie pohybu
Informácia MV SR Prevencia kriminality
Účet na pomoc zdravotníkom-Nemocnica Bojnice
Karanténne zariadenia
Protiepidemické opatrenia
Cestovanie
Prevencia korona
Kam vyhadzovať rúška a respirátory
Obedy, lieky, nákupy
Zníženie nájomného
Výber dane z nehnuteľností
Upozornenie polície
Rúška
COVID-19 Čo robiť ak ste chorý
10 odporúčaní pri COVID - 19
Osoby s vyšším rizikom ochorenia
COVID-19 Pomoc sebe aj druhým
Čisté ruky
Odporúčania EN
Odporúčania
Ako znížiť riziko infekcie EN
Ako znížiť riziko infekcie
Čo robiť ak cestujete z oblasti nákazy
Informácia č. 1/2020

V prípade, že by občania mali podozrenie alebo potrebu
informovať sa o postupe proti koronavírusu
môžu v pracovných dňoch, v pracovnej dobe volať
na číslo RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach
046/5192026.

INFOLINKA NÁRODNÉHO CENTRA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: 0800 221 234

e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

www.uvzsr.sk

https://www.korona.gov.sk/

 

Mestský úrad oznamuje občanom, že v prípade otázok týkajúcich sa informácií o koronavíruse a o opatreniach v meste Nováky, môžete volať na t. č. 046/512 15 12 a 046/512 15 27.

DOBROVOĽNÍCTVO

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Červeného kríža, dobrovoľníckych organizácií) ale aj jednotlivcov z miest, obcí a i., ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

 • Registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR
 • Pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú)
 • Zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR

Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh.

Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a pod.

Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené:

 • Potrebné ochranné pracovné prostriedky
 • Celodennú stravu (raňajky, obed, večera)

POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny (starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou, s oslabenou imunitou).

Zoznam karanténnych zariadení nájdete v záložke na pravej strane.

V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 08. 04. 2020 na t.č. 046/51 21 514 alebo na email

lenka.mullerova@novaky.sk

 

Zásady pre zariadenia poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

 

Povinnosti zodpovednej osoby zariadenia:

 • poskytovať telefonické informácie žiadateľom o podmienkach v ubytovacom zariadení pred umiestnením do karantény,
 • pri vystúpení z autobusu zabezpečiť pre žiadateľa tvárové rúško
 • pred vstupom do zariadenia zabezpečiť hygienický dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk s oznamom: VSTUP DO ZARIADNIA IBA PO DEZINFEKCIÍ RÚK.,
 • viditeľne označiť miesto pre registráciu s nápisom "REGISTRÁCIA UBYTOVANÝCH" s podnadpisom " PRIPRAVTE SI OBČIANSKY PREUKAZ/PAS NA IDENTIFIKÁCIU"
 • vedie zoznam – knihu evidencie ubytovaných vrátane kontaktných údajov:

meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum príchodu do SR, štát, z ktorého ubytovaný pricestoval, dátum odchodu zo zariadenia, telefonický kontakt + kontakt na blízku osobu,

 • ubytovaným osobám musí byť poskytnutý telefónny kontakt, ktorý bude slúžiť ako kontakt medzi zodpovednou osobou a osobou v karanténe,
 • po registrácií zabezpečiť priamy presun príchod/odchod ubytovanej osoby do pridelenej izby (bunky) tak, aby neprišiel do kontaktu s inými ubytovanými osobami a nezdržiaval sa v priestoroch mimo karanténnej izby (bunky),
 • ubytovaným osobám zamedziť pohyb po zariadení,
 • na vstupné dvere do zariadenia vyvesiť nasledujúce oznamy:

oznam o zákaze vstupu návštevám a nepovolaným osobám,

oznam o karanténnom ubytovaní v obmedzenom režime,

 • každý žiadateľ musí byť ubytovaný sám na izbe (bunke), výnimku predstavujú len žiadatelia, ktorí pricestovali spolu v jednom vozidle – v rovnakom čase, tí môžu byť ubytovaní spolu na jednej izbe (bunke),
 • v prípade nevyhnutného kontaktu personálu s ubytovanou osobou, používať osobné ochranné pomôcky, ( rúško, rukavice ) a ak situácia dovoľuje, dodržiavať vzdialenosť minimálne 1 meter,
 • strava bude žiadateľovi doručovaná 3 krát denne ( raňajky, obed, večera ) pred dvere izby, v ktorej je žiadateľ ubytovaný,
 • ak žiadateľ nemá žiadne hygienické potreby, môže požiadať o pohotovostný hygienický balíček
 • podávanie stravy musí byť zabezpečené v jednorazových hygienických obaloch,
 • v pondelok, stredu a piatok v čase od 7:00 do 8:00 ubytovaný žiadateľ vyloží odpad v uzavretom / zaviazanom igelitovom vreci pred dvere izby,
 • pri manipulácii s odpadom používať osobné ochranné pomôcky ( rúško, rukavice ),
 • po každom ukončení karanténneho ubytovania osoby v pridelenej izbe (bunke), zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu izby (bunky) a zabezpečiť doplnenie hygienických prostriedkov ( toaletný papier a dezinfekčný prostriedok napr.: mydlo),
 • počas 14 dní v izbe žiadateľa sa nevykonáva žiadne upratovanie,
 • zákaz ubytovania s domácimi zvieratami,
 • v prípade zistenia zhoršeného stavu ubytovaného bezodkladne kontaktovať zdravotnícku pomoc na tel. čísle 112,

Povinnosti pre ubytovaných:

 • dodržiavať ubytovací poriadok a hygienické zásady ubytovacieho zariadenia, nosiť rúško
 • žiadateľ prísne dodržiava karanténny pobyt na izbe, t.j. počas pobytu za 14 dní neopustí určenú izbu,
 • žiadateľ dbá na to, aby dvere do karanténnej izby boli vždy zatvorené a zabránilo sa možnému šíreniu nákazy,
 • žiadateľ dbá na časté vetranie a upratovanie izby, v ktorej je ubytovaný,
 • v mimoriadnych prípadoch ( zhoršenie stavu ) žiadateľ pre kontakt so zodpovednou osobou ubytovacieho zariadenia prioritne využíva telefonický kontakt, ktorý mu bol poskytnutý a riadi sa pokynmi zodpovednej osoby,
 • žiadateľ dodržiava zákaz návštev v zariadení,
 • žiadateľ je povinný sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť ) a v prípade objavenia sa príznakov túto skutočnosť bez meškania telefonicky oznámiť zodpovednej osobe v ubytovacom zariadení; v prípade nemožnosti telefonického spojenia môže žiadateľ opustiť izbu a oznámiť zhoršenie svojho zdravotného stavu zodpovednej osobe ubytovacieho zariadenia,
 • v prípade porušenia karanténnych opatrení ide o priestupok na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 § 56 zákona č. 355/2007 Z. z vo výške 1 659 €.

Povinnosti koordinátora

 • zabezpečiť triage (triedenie) prichádzajúcich osôb pred vstupom do zariadenia,
 • zabezpečiť odber biologického materiálu na zistenie pôvodcu ochorenia COVID-19 v určený deň po príchode do zariadenia v súčinnosti s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
 • postupovať podľa prílohy – Algoritmus pre osoby prichádzajúce zo zahraničia umiestnených v karanténnych zariadeniach ,
 • pri porušení režimu karantény kontaktovať najbližšie oddelenie Policajného zboru.


28.02.2020