Pozvánka na zasadnutie MsZ Nováky dňa 22. novembra 2021 o 17,00hod.

Primátor mesta Nováky

Ing. Dušan Šimka

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky

na 22. novembra 2021 (pondelok) o 17,00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora mesta
  3. Oprávnenie primátora k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt vodozádržných opatrení – park v okolí kostola
  4. Aktualizácia uznesenia MsZ č. 648/2021 zo dňa 28.09.2021 a zrušenie uznesenia MsZ č. 649/2021 zo dňa 28.09.2021
  5. Zriadenie budúceho vecného bremena NN prípojka k elektrickej nabíjacej stanici pre elektrické autá TSK
  6. Záver

 

 

 

 

Materiál uvedú:

K bodu 2                                            primátor mesta                                  

K bodu 3, 4, 5                                    vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta

 

 

Zasadnutie je verejné za dodržania pandemických opatrení.

    

 16.11.2021
Pozvánka a program
KURZ PRÁCE S POČÍTAČOM A INTERNETOM PRE VŠETKÝCH ZADARMO
FOTO: KURZ PRÁCE S POČÍTAČOM A INTERNETOM PRE VŠETKÝCH ZADARMO
Pár miest je ešte stále voľných! Kto má chuť sa na začiatku nového roka vzdelávať v téme počítačových zručností?!  Dva kurzy práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti sa budú konať v Prievidzi.  Záujemcovia sa naučia ...
Zverejnené: 10.01.2020
Oznámenie k dani z nehnuteľností
Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2020 sú povinní podať len daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností, ...
Zverejnené: 02.01.2020
Žiaci základných škôl objavovali čaro chémie v SOŠ Nováky
FOTO: Žiaci základných škôl objavovali čaro chémie v SOŠ Nováky
V dňoch od 5. do 11. decembra 2019  v rámci projektu  spolupráce SŠ a ZŠ "Otvorené laboratórium"  privítala  Stredná odborná škola v Novákoch žiakov a učiteľov základných škôl.  Počas týždňa netradičného zážitkového vzdelávania chémie navštívilo priestory chemických laboratórií  v SOŠ ...
Zverejnené: 17.12.2019
Rozhodnutie - zastavenie konania
Dňa 07.12.2018 podala spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., (HBP, a.s.), na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, žiadosť o rozhodnutie podľa § 43 ods. 7 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o ...
Zverejnené: 04.12.2019
SOŠ NOVÁKY SA VZDELÁVALI UČITELIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV ZŠ
FOTO: SOŠ NOVÁKY SA VZDELÁVALI UČITELIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV ZŠ
Stredná odborná škola v Novákoch zorganizovala dňa 29. novembra 2019 metodický deň pre učiteľov prírodovedných predmetov základných škôl. Cieľom podujatia bolo priblížiť a zatraktívniť pre žiakov štúdium prírodovedných predmetov, no najmä chémie a ukázať, ako sa dá vyučovať zábavne a hravo. ...
Zverejnené: 02.12.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Január 2020
Oznamujeme Vám, že v dňoch 16.-17.01., 23.-24.01., 30.-31.1. 2020   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 07.01.2020
Oznámenie o začatí územného konania-verejná vyhláška
Navrhovatelia spoločnosť VAŠA, s.r.o., ul. A.Hlinku 86, Nováky podali dňa 9.12.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " Dopravné napojenie priemyselného areálu v k.ú. ...
Zverejnené: 19.12.2019
Rozhodnutie- " Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne, a.s. pre potreby mestského úradu v Prievidzi – prístavba výťahu “
Žiadatelia Mesto Prievidza, v zastúpení Mestským úradom Nám. Slobody 14, Prievidza podali dňa 17.10.2019 na Mesto Nováky ako určený stavebný úrad Okresným odborom výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín podľa § 119 odst.3 v spojení s § 117 odst.1 ...
Zverejnené: 09.12.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac December 2019
Oznamujeme Vám, že v dňoch 9.-12.12., 19.-20.12. 2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 02.12.2019
Oprava štátnej cesty I/9
Mestský úrad oznamuje občanom, že dnes sa začali práce na rekonštrukcii štátnej cesty I/9 v úseku pred autobusovou zastávkou v Lelovciach. Z uvedeného dôvodu v tomto úseku bude obmedzená premávka, ktorá je označená prenosnými dopravnými značkami. Práce sa budú realizovať ...
Zverejnené: 26.11.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA