Archív (zmluvy, faktúry, objednávky)

Archív zverejnených dokumentov do roku 2012.
Po roku 2012 sa všetky povinné dokumenty zverejňujú na stránkach DigitalneMesto.sk

Zmulvy Faktúry Objednávky
Názov Zverejnené Dokument
Dodatok č.1 ku zmluve č. 6/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti zo dňa 4.4.2012 03.07.2012
ZMLUVA č.11 /2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti 03.07.2012
ZMLUVA č.12 /2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti 03.07.2012
Dodatok č.1 ku zmluve č. 3/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti zo dňa 30.3.2012 03.07.2012
Dodatok č.1 ku zmluve č. 8/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti zo dňa 2.5.2012 03.07.2012
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Obč. zákonníka- Gogola Ján, Gogolová Kvetoslava 03.07.2012
MP cleaning s.r.o. Palárikova 2659, Zmluva o nájme nebytových priestorov 29.06.2012
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Obč. zákonníka- Rudolf Štanga, Anna Štangová 27.06.2012
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 zb. Kotláriková Mária 25.06.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu uzavretá podľa zákona č. 182/1993 Zb. v platnom znení, o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 25.06.2012
Zmluva o dielo zo dňa 19.6.2012 na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky- KÚRIE 20.06.2012
Poistná zmluva č. 11 49467 poistenie majetku 12.06.2012
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 0101/2012 zo dňa 12.01.2012 11.06.2012
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 05.06.2012
Zmluva o dielo č. 01/2012 uravretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Ján Duchovič 29.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR č. MK-4446/2012/1.1 24.05.2012
Zmluva č. 9/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti MKEŠ Nováky 17.05.2012
Kúpna zmluva č. 71/2012 uzavretá v zmysle § 588 a násl. Občianskeho zákonníka Zelenáková Oľga 17.05.2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 71/2012 Zelenáková Oľga 17.05.2012
Zmluva č. 10/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti Mestský futbalový klub Nováky 17.05.2012
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA