Aktualizácia Územného plánu mesta Nováky Zmeny a doplnky č. 6.

Mesto Nováky pripravuje aktualizáciu Územného plánu Mesta Nováky formou Zmien a doplnkov č. 6, v súlade s platnou legislatívou, najmä zákonom č. 50 / 1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhláškou č. 55 / 2001 Z.z. v platnom znení, v hraniciach katastrálneho územia Mesta.

Vyzývame právnické a fyzické osoby a verejnosť v prípade požiadaviek na uplatnenie zmien a doplnkov platného Územného plánu mesta Nováky, aby svoje návrhy doručili písomnou formou poštou alebo osobne na podateľni Mestského úradu v Novákoch,

najneskôr v termíne do 22.03.2016

Prosíme Vás do listu uviesť kontaktné údaje meno, adresu, email a tel. kontakt, aby bolo možné v prípade potreby návrh- požiadavku prerokovať so žiadateľom.

Na mestský úrad sa môžu doručiť žiadosti v pracovných dňoch pondelok a utorok v čase od 8:00 do 15:00 hod, v stredu od 8:00 do 17:00 hod. a v piatok v čase od 8:00 do 11:30 hod.

16.03.2016