Oznam: Rozhodnutie mesta Nováky ako zriaďovateľa škôl o otvorení prevádzky od 01.06.2020

Mesto Nováky na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvára v pondelok 1. júna 2020 Základnú školu pre žiakov 1. - 5. ročníka a Materskú školu.

Podmienky otvorenia základnej školy  do konca školského roku 2019/2020 sú definované nasledovne:

 • počet detí v triedach 1. až 5. ročníka - 20 žiakov
 • čas prevádzky: od 6.00 do 15.00 hod. (maximálne 9 hodín)
 • bude zabezpečená prevádzka ŠKD
 • bude zabezpečená prevádzka školského stravovania 

Podmienky otvorenia materskej školy do konca školského roku 2019/2020 sú definované nasledovne:

 • počet detí v triedach materských škôl - 15 detí
 • čas prevádzky: od 6.30 do 15.30 hod. (maximálne 9 hodín)
 • bude zabezpečená prevádzka školského stravovania 
 • o prevádzke počas prázdnin bude po prieskume záujmu informovať  zákonných zástupcov detí riaditeľka školy


Špecifické podmienky pre materskú a základnú školu

 • riaditelia vydajú  a zverejnia pokyny upravujúce podmienky konkrétnej školy, ktoré sa týkajú prevádzky a vnútorného režimu a zaistenia bezpečnosti a ochrany detí a žiakov
 • riaditelia zabezpečia organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva SR
 • riaditelia zabezpečia každodenný ranný zdravotný filter
 • riaditelia zabezpečia podmienky a spôsob preberania  detí a príchod a odchod  žiakov podľa konkrétnych podmienok školy s osobami, ktoré žijú v spoločnej domácnosti
 • zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa a pri prvom nástupe predkladá vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka/dieťaťa


27.05.2020