Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac december 2021 a január 2022

Oznamujem Vám, že v dňoch 2.-3.12.2021, 9.-10.12.2021, 16.12.2021 a 27.-28.1.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, munície a ich obalov na výcvikový rok 2021.22.11.2021
OZNAM- oprava štátnej cesty I/64
OZNAMMesto Nováky oznamuje obyvateľom mesta, že v dňoch od 08.07.2019 do 14.07.2019 bude prebiehať oprava štátnej cesty I/64, ktorá bude pozostávať z vyfrézovania starého povrchu a nanesenia nového krytu vozovky. Práce na štátnej ceste sa začnú realizovať od ul. ...
Zverejnené: 03.07.2019
Výzva pre občanov mesta Nováky
Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta, vyhlasuje výzvu pre občanov mesta Nováky, ktorý majú záujem o výstavbu garáže na ul. Chemikov za bytovým domom súp. č. 18 – päťdom. Mesto ponúka na odpredaj 32 pozemkov ...
Zverejnené: 26.06.2019
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie
OLDIES, s.r.o., ul. Gorkého 3, Bratislava v z zastúpení Ing. Janou Tomanovou, Lazianska cesta 4, Kanianka podali dňa 29.5.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia ...
Zverejnené: 19.06.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania- Obnova bytového domu Bernolákova 633
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Bernolákova č.633, Nováky v zastúpení BENET, s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky podali dňa 6.6.2019 na Mesto Nováky akopríslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby : " Obnova bytového ...
Zverejnené: 18.06.2019
Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Materskej školy
VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY - VYHLÁSENIE Mesto Nováky v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ...
Zverejnené: 06.06.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA