Výzva na predloženie cenovej ponuky- "OPRAVA TRENČIANSKEJ ULICE - OPAKOVANÁ"

Redakčná oprava
Návrh zmluvy
Úplné znenie

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
s názvom:
„REKONŠTRUKCIA TRENČIANSKEJ ULICE - OPAKOVANÁ“
/uskutočnenie stavebnej práce/16.04.2018