Zápisnica z výberového konania: „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pracovnoprávne vzťahy“

Zápisnica z výberového konania

na obsadenie pracovného miesta v oblasti "bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pracovnoprávne vzťahy" v Národnom projekte Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra u zamestnávateľa: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky.

 

Pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.

Informácia o výberovom konaní bola zverejnená dňa 03. júna 2021 na webovej stránke mesta Nováky www.novaky.sk. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 22. júna 2021 od 14. 00 h. v priestoroch Kontaktného centra Nováky. DO výberového konania sa prihlásil jeden záujemca.

Výberová komisia pracovala v zložení:

  1. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, predseda komisie
  2. Mgr. Lujza Mojžišová, člen komisie
  3. Mgr. Alex Klopček, člen komisie
  4. Ing. Alena Mináriková, člen komisie

 

Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného pohovoru. Po vyhodnotení výsledkov komisia určila toto poradie uchádzačov:            

  1. Ing. Tatiana Šilhavá Ďurinová

 

Víťazom výberového konania sa stal (a) Ing. Tatiana Šilhavá Ďurinová.

 

Uzavretie zmluvného vzťahu DoPMPP je doporučené dňa 01. 07. 2021.

 

 

V Novákoch 24. 06. 202130.06.2021
123
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA