Výberové konanie-Mesto Nováky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta mzdový/á účtovník/čka

Mesto Nováky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta mzdový/á účtovník/čka. Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením
"Výberové konanie - mzdový/á účtovník/čka - neotvárať” najneskôr do 20. 09. 2022 do 12,00 h na
adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky.08.09.2022
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA