Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:
• časť z parc. reg. C-KN č. 123 (zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1 168 m2, evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 1 v prospech Mesta Nováky) o výmere 2 m2, nachádzajúcej sa pri bočnej stene objektu kina súp. č. 120 na ul. M. R. Štefánika v Novákoch (od Pribinovej ulice), na ktorej je umiestnený automat na mlieko, v prospech Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Veľké Uherce, so sídlom 958 41 Veľké Uherce, IČO: 205 869, na obdobie 5 rokov za cenu 50,00 €/rok, z dôvodu pokračovania v nájomnom vzťahu za účelom prevádzkovania automatu na mlieko.02.03.2023
Úplné znenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA