Pozvánka na Novácky letný deň

Vážení občania,

primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka,

Vás pozýva na kultúrno-spoločenské podujatie Novácky letný deň, ktoré sa uskutoční dňa 20. augusta 2022 (t.j. sobota) o 17.30 hod. na Mestskom futbalovom štadióne v Novákoch. V atraktívnom programe vystúpia: Humorista, imitátor Stanislav Vitáloš, populárne skupiny z televízie Šláger – Aspero a Duo Rytmus, a ako hlavná hviezda programu sa predstaví už viac ako tri desaťročia jedna z najvýraznejších postáv česko-slovenskej populárnej hudby Peter Nagy. Súčasťou podujatia bude aj hra o atraktívne ceny. Po 21.00 hod. bude do tanca hrať hudobná skupina Aspero.

Vstup je voľný.

Tešíme sa na Vás.11.08.2022
O Z N Á M E N I E o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania
Dňa 23.01.2019 podalo mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta, Nám. SNP 349/10, Nováky na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú správu žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom ...
Zverejnené: 28.01.2019
Verejná vyhláška_Dodatočné povolenie stavby
Garáž s hospodárskou budovou " na pozemku parc. č. 2157/1 (podľa GP č. 216/2018 parc. č. 2157/4) a na zmenu stavby : " Prístavba zimnej záhrady " na pozemku parc. č. 2157/2 (podľa GP č. 216/2018 parc. č. 2157/3) kat. ...
Zverejnené: 21.01.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Február 2019
Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.2., 7-8.2., 14.-15.2., 21-22.2., 28. 2. 2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 17.01.2019
Mesto Nováky s podporou ministerstva vnútra rozšírilo kamerový systém
Mesto Nováky s podporou ministerstva vnútra rozšírilo kamerový systémNa bezpečnosť v meste dohliada 17 nových kamier, ktoré sú napojené na centrálny kamerový systém. Pokrytie monitorovaného územia sa zvýšilo cca o 20 %, čím sa zefektívnila prevádzka existujúceho kamerového systému. ...
Zverejnené: 08.01.2019
Oznámenie k dani z nehnuteľností
OZNÁMENIE  K  DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTÍEkonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2019 sú povinní podať len daňovníci, ...
Zverejnené: 02.01.2019
Rozhodnutie_PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s. Nováky
Rozhodnutie PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M.R.Štefánika 116, Nováky -  výzva k doplneniu žiadosti, prerušenie stavebného konania ...
Zverejnené: 22.01.2019
Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011
Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...
Zverejnené: 18.01.2019
Rozhodnutie- Územný plán obce Opatovce nad Nitrou
Navrhovaný strategický dokument Územný plán obce Opatovce nad Nitrou, zmeny a doplnky č. 2, uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente, rieši čiastkové javy, priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností vytvárajúcich ...
Zverejnené: 11.01.2019
Deň otvorených dverí v Spojenej škole Nováky
Spojená škola Nováky vás pozýva na Deň otvorených dveríRok sa s rokom stretol a my opäť otvoríme dvere našej školy všetkým deviatakom z blízkeho aj vzdialeného okolia.Dňa 29.01.2019  sa učitelia aj študenti tešia na všetkých, ktorí sú zvedaví na pravý študentský ...
Zverejnené: 07.01.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Január 2019
Oznamujeme Vám, že v dňoch 10.-11.1., 17.-18.1., 24.-25.1., 31.1.2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 28.12.2018
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA