Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesto Nováky

Plagát

Hlavný cieľ projektu:

Dôraz bude kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

 

Dátum začatia realizácie projektu: 3/2020           

Nenávratný finančný príspevok: 17 556 EUR

Dátum ukončenia realizácie projektu: 4/2021         

Druh projektu: 310 000 - Operačný program Kvalitaživotného prostredia

 

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia

 

 10.02.2021