Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania

Verejná vyhláška

Navrhovateľ Katarína Blahovičová, Štúrova 106, 972 71 Nováky, podal dňa 13.04.2021 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Novostavba Rodinný dom a prípojky inž. sietí" , umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č. podľa C KN 666
Projekt rieši: novostavbu dvojpodlažného rodinného domu s podkrovím a garážou.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Nováky ako príslušný stavebný úradv zmysle § 117 odst. 1 zákona 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov súlade s ust. § 36 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších platných predpisov29.04.2021