Mimoriadne MsZ Nováky.

Pozvánka a program

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka.

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 24. marca 2021 (streda) o 15,30 hod.

Program

 1. Otvorenie
 2. Schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok a spolufinancovania projektu "Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste  NOVÁKY"
 3. Rozšírenie územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza - Nováky
 4. Schválenie finančnej spôsobilosti mesta Nováky ohľadne financovania projektu Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni (kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53) kde je Oprávnená aktivita realizácie projektu: C1 - Vypracovanie účelových energetických auditov
 5. Návrh VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Nováky
 6. Uzatvorenie zmluvy o budúcom vecnom bremene za účelom zabezpečenia prístupu ku garáži
 7. Zmena BVB a BKZ ohľadne prekládky trafostanice – ul. Rastislavova z dôvodu zmeny trasy
 8. Zmeny v uznesení ohľadne budúceho odpredaja pozemkov pod garáže na ul. Chemikov
 9. Dodatok k Nájomnej zmluve s SVP
 10. Zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte Tribúny futbalového štadióna pre nájomcu Futbalový klub Iskra Nováky, Rastislavova 24, Nováky
 11. Záver

   

  Materiál uvedú:

  K bodu 2, 3                                        primátor mesta

  K bodu 4                                            prednosta MsÚ

  K bodu 5                                            náčelník MsP                                    

  K bodu 6, 7, 8, 9, 10                          vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta

   

   

  Rokovanie sa vzhľadom na pandemickú situáciu uskutoční bez účasti verejnosti.            18.03.2021