Rozhodnutie - Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi - I. etapa

Navrhovateľ : Mesto Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza, v zastúpení primátorkou mesta podal dňa 18.10.2022 na Mesto Nováky ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 odst. 1, stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia: "Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi- I. etapa", umiestneného v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc. č. C KN 7079/3, 7079/1, 7079/73, 7079/2 (úplné znenie na stiahnutie v prílohe na tejto stránke).25.01.2023
Úplné znenie rozhodnutia
Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011
Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...
Zverejnené: 21.12.2018
Nahlásenie aktuálneho počtu chovaných ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza informuje obyvateľov o povinnosti registrovať chovy ošípaných už od jedného kusa ošípanej a vyzýva obyvateľov na splnenie tejto povinnosti. Uvedená povinnosť vyplýva z §40a zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ...
Zverejnené: 23.11.2018
Ponuka štúdia - Spojená škola Nováky
V školskom roku 2019 - 2020 otvára Spojená škola Nováky tieto odbory, všetky odbory sa dajú študovať so športovým zameraním na futbal a vodné športy (vodné pólo, kanoistika a plávanie):maturitné vysvedčenie- biotechnológia a farmakológia- výživa a športvýučný list + maturitné vysvedčenie- ...
Zverejnené: 12.11.2018
Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011
Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...
Zverejnené: 22.10.2018
OZNÁMENIE
V uplynulých dňoch boli v meste rozmiestnené 1.100 litrové kontajnery na vytriedené zložky z komunálneho odpadu.Ide o červené a oranžové kontajnery.Červené kontajnery sú určené na kovy, kde patria kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky. Nevhadzujú sa sem kovové obaly od farieb, riedidiel a obaly znečistené nebezpečnými ...
Zverejnené: 09.10.2018
Oznam
Oznamujeme občanom, že v stredu, 19. 12. 2018, budú úradné hodiny pre podateľňu, pokladňu, osvedčovanie podpisov a kópií od 08,00 h - 12, 00 h a 13,00 h - 16,00 h.  ...
Zverejnené: 18.12.2018
Zápis zo šetrenia úlohy „Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015“.
Zverejnené: 20.11.2018
Informácia o obmedzení dopravy na ceste I/9 v úseku Nováky – Nitrianske Sučany v km 164,765 - 166,265
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. informuje verejnosť, že v termíne od 6.11.2018 do 18.11.2018 bude v súvislosti so stavebnými prácami obmedzená premávka na cestnej komunikácii I/9v úseku Nováky – Nitrianske Sučany. Vodičov prosíme sledovať a dodržiavať dočasné dopravné značenie.Za obmedzenia v premávke sa ...
Zverejnené: 05.11.2018
Rekonštrukcia ul. Trenčianskej
Mestský úrad Nováky Vám oznamuje, že od 22. októbra 2018 začínajú stavebné práce – "Rekonštrukcia ulice Trenčianskej".Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť štátnej cesty 1/9 v Horných Lelovciach a počas dopravných špičiek zvýšený pohyb osôb a detí - žiadame občanov o zvýšenú ...
Zverejnené: 22.10.2018
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu za mesiac október 2018
Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.-4.10., 8.-11.10., 18.-19.10., 25.-26.10. 2018   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 28.09.2018
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac December 2018
Oznamujeme Vám, že v dňoch 6.-7.12., 13.-14.12.2018   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 26.11.2018
Pomaturitné štúdium - Spojená škola Nováky
V školskom roku 2019 - 2020 otvára Spojená škola Nováky pomaturitné špecializačné vzdelávanie:2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel (experiment)28.. K špecialista plastikárskej výroby (experiment)Obidva študijné odbory sa vyučujú externe (večerná forma) ako ...
Zverejnené: 13.11.2018
Správa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza - domáce zabíjačky
Domáce zabíjačky Podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené ...
Zverejnené: 02.11.2018
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac November 2018
Oznamujeme Vám, že v dňoch 5.-8.11.,12.-15.11., 22.-23.11., 27. 11. 2018, 29.-30.11. 2018   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 18.10.2018
Žiadosť o zmenu č.12 integrovaného povolenia č. 4877-15168/ 2007/Kor/470100806
Žiadosť o zmenu č.12 integrovaného povolenia č. 4877-15168/ 2007/Kor/470100806 vydaného pre prevádzku "Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej" v znení neskorších zmien ...
Zverejnené: 19.09.2018
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA