Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Platné Na pripomienkovanie Neplatné
VZN Stiahni
VZN 2/2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky
Schválené: 27. 02. 2017 | Vyhlásené: 07. 03. 2017 | Účinné: 22. 03. 2017 | Platné do:26.06.2017
VZN 5/2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri materskej škole a Základnej škole v Novákoch
Schválené: 26.09.2016 | Vyhlásené: 06.10.2016 | Účinné: 21.10.2016 | Platné do:24.10.2017
VZN 4/2016
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nováky č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi a s drobnými odpadmi na území mesta Nováky
Schválené: 27.06.2016 | Vyhlásené: 07.07.2016 | Účinné: 22.07.2016 | Platné do:29.05.2019
VZN 1/2016
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nováky č. 1/2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri materskej škole a Základnej škole v Novákoch.
Schválené: 22.02.2016 | Vyhlásené: 26.02.2016 | Účinné: 12.03.2016 | Platné do:24.10.2017
VZN 11/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 11/2015, o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
Schválené: 23.11.2015 | Vyhlásené: 03.12.2015 | Účinné: 18.12.2015 | Platné do:29.05.2019
VZN 8/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 8/2015, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: 23.11.2015 | Vyhlásené: 03.12.2015 | Účinné: 01.01.2016 | Platné do:31.12.2019
VZN 6/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školských jedálňach pri Materskej a Základnej škole v Novákoch
Schválené: 28.09.2015 | Vyhlásené: 08.10.2015 | Účinné: 23.10.2015 | Platné do:12.03.2016
VZN 3/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školských jedálňach pri Materskej a Základnej škole v Novákoch
Schválené: 23.02.2015 | Vyhlásené: 04.03.2016 | Účinné: 19.03.2015 | Platné do:12.03.2016
VZN 2/2014
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
Schválené: 25.03.2014 | Vyhlásené: 26.03.2014 | Účinné: 10.04.2014 | Platné do:24.05.2014
VZN 4/2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2009 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2010.
Schválené: 16.12.2013 | Vyhlásené: 17.12.2013 | Účinné: 01.01.2014 | Platné do:01.01.2016
VZN 3/2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 4/2008 o miestnych daniach, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 9/2009 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 6/2011.
Schválené: 16.12.2013 | Vyhlásené: 17.12.2013 | Účinné: 01.01.2014 | Platné do:01.01.2016
VZN 1/2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2013 o sociálnej pomoci ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 2/2010 o sociálnej pomoci
Schválené: 15.03.2013 | Vyhlásené: 28.03.2013 | Účinné: 12.04.2013 | Platné do:19.03.2015
VZN 7/2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školských jedálňach pri Materskej škole v Základnej škole v Novákoch
Schválené: 21.12.2012 | Vyhlásené: 28.12.2012 | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nováky č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky | ZRUŠENÉ nahradené VZN č. 5/2015
Schválené: 29.05.2012 | Vyhlásené: 08.06.2012 | Účinné: 22.06.2012 | Platné do:24.04.2015
VZN 1/2012
o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
Schválené: 17.01.2012 | Vyhlásené: 18.01.2012 | Účinné: | Platné do:18.12.2015
VZN 7/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nováky č. 7/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nováky
Schválené: 13.12.2011 | Vyhlásené: 15.12.2011 | Účinné: 01.01.2012 | Platné do:23.12.2015
VZN 6/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nováky č. 6/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 4/2008 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 9/2009.
Schválené: 13.12.2011 | Vyhlásené: 15.12.2011 | Účinné: 01.01.2012 | Platné do:01.01.2016
VZN 4/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nováky č. 4/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školských jedálňach pri Materskej škole v Základnej škole v Novákoch
Schválené: 27.09.2011 | Vyhlásené: 28.09.2011 | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nováky č. 3/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste NovákyZRUŠENÉ uznesením č.216/2012 zo dňa 19. 6. 2012
Schválené: 23.06.2011 | Vyhlásené: 27.06.2011 | Účinné: | Platné do:19.06.2012
VZN 2/2011
VZN MESTA NOVÁKY č. 2/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školských jedálňach pri Materskej škole v Základnej škole v Novákoch
Schválené: 22.03.2011 | Vyhlásené: 23.03.2011 | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2011
VZN MESTA NOVÁKY č. 1/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nováky.
Schválené: 25.01.2011 | Vyhlásené: 28.01.2011 | Účinné: | Platné do:
VZN 7/2010
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nováky č. 07/2010 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.10/2009
Schválené: 23.11.2010 | Vyhlásené: 29.11.2010 | Účinné: 01.01.2011 | Platné do:01.01.2016
VZN 2/2010
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nováky č. 02/2010 o sociálnej pomoci
Schválené: 23.02.2010 | Vyhlásené: 24.02.2010 | Účinné: | Platné do:19.03.2015
VZN 1/2010
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nováky č. 01/2010 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školských jedálňach pri materskej škole a pri základnej škole v znení neskorších úprav
Schválené: 23.02.2010 | Vyhlásené: 24.02.2010 | Účinné: | Platné do:
VZN 12/2009
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nováky č. 12/2009 ktorýms amení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre veľného času, v Školskom klube detí, v Školských jedálňach pri materskej škole a pri základnej škole
Schválené: 15.12.2009 | Vyhlásené: 16.12.2009 | Účinné: | Platné do:
VZN 10/2009
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nováky č. 10/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: 15.12.2009 | Vyhlásené: 16.12.2009 | Účinné: 01.01.2010 | Platné do:01.01.2016
VZN 9/2009
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nováky č. 9/2009 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné nariadenie mesta Nováky č. 4/2008 o miestnych daniach
Schválené: 15.12.2009 | Vyhlásené: 16.12.2009 | Účinné: 01.01.2010 | Platné do:01.01.2016
VZN 4/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č.4/2009 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie / VZN / č. 1/2005 o sociálnej pomoci v znení VZN č. 2/2006 a VZN č. 6/2007
Schválené: 17.03.2009 | Vyhlásené: 18.03.2009 | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č.3/2009 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školských jedálňach pri materskej škole a pri základnej škole
Schválené: 17.03.2009 | Vyhlásené: 18.03.2009 | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č.2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu
Schválené: 17.03.2009 | Vyhlásené: 18.03.2009 | Účinné: | Platné do:10.04.2014
VZN 1/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č.1/2009 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školských jedálňach pri materskej škole a pri základnej škole
Schválené: 17.02.2009 | Vyhlásené: 18.02.2009 | Účinné: | Platné do:
VZN 6/2008
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/ 2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení
Schválené: 16.12.2008 | Vyhlásené: 17.12.2008 | Účinné: | Platné do:12.03.2016
VZN 5/2008
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: 16.12.2008 | Vyhlásené: 17.12.2008 | Účinné: 01.01.2009 | Platné do:01.01.2016
VZN 4/2008
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 4/2008 o miestnych daniach.
Schválené: 16.12.2008 | Vyhlásené: 17.12.2008 | Účinné: 01.01.2009 | Platné do:01.01.2016
VZN 3/2008
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 3 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školských jedálňach pri materskej škole a pri základnej škole
Schválené: 14.10.2008 | Vyhlásené: 15.10.2008 | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2008
VZN 1/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Schválené: 19.02.2008 | Vyhlásené: 22.02.2008 | Účinné: | Platné do:22.07.2016
VZN 5/2007
VZN ktorým sa mení a dopľňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 7/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 8/2006
Schválené: 06.11.2007 | Vyhlásené: 07.11.2007 | Účinné: 01.01.2008 | Platné do:
VZN 4/2007
VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 6/2005 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 4/2006 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 7/2006
Schválené: 06.11.2007 | Vyhlásené: 07.11.2007 | Účinné: 01.01.2008 | Platné do:01.01.2009
VZN 2/2007
VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č.1/2007 o poskytovaní finanných prostriedkov z rozpotu mesta
Schválené: 12.06.2007 | Vyhlásené: 13.06.2007 | Účinné: | Platné do:22.06.2012
VZN 1/2007
VZN o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
Schválené: 13.02.2007 | Vyhlásené: 19.02.2007 | Účinné: | Platné do:22.06.2012
VZN 8/2006
Doplnenie VZN 7/2005 o miestnom poplatku za odpad
Schválené: 21.11.2006 | Vyhlásené: 24.11.2006 | Účinné: 01.01.2007 | Platné do:
VZN 7/2006
Upresnenie VZN 6/2005 o miestnych daniach v znení VZN 4/2006
Schválené: 21.11.2006 | Vyhlásené: 24.11.2006 | Účinné: 01.01.2007 | Platné do:01.01.2009
VZN 4/2006
VZN ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č.6/2005 o miestnych daniach.
Schválené: 06.06.2006 | Vyhlásené: 12.06.2006 | Účinné: | Platné do:01.01.2009
VZN 2/2006
Zmena VZN č. 1/2005, o sociálnej pomoci
Schválené: 07.02.2006 | Vyhlásené: 01.03.2006 | Účinné: | Platné do:
VZN 6/2005
VZN 6/2005 – o miestnych daniach
Schválené: 13.12.2005 | Vyhlásené: 15.12.2005 | Účinné: 01.01.2006 | Platné do:01.01.2009
VZN 5/2005
Návrh VZN - dopĺňa vzn č. 3/2004 o nakladaní s odpadmi
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2005
O miestnych daniach, ktorým sa dopĺňa a upresňuje VZN č. 5/2004.
Schválené: 09.05.2005 | Vyhlásené: 11.05.2005 | Účinné: 01.06.2005 | Platné do:01.01.2006
VZN 2/2005
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ktorým sa upresňuje VZN č. 6/2004
Schválené: 08.03.2005 | Vyhlásené: 14.03.2005 | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2005
O sociálnej pomoci - ruší VZN 2/2000 zo dňa 7.3.2000
Schválené: 08.03.2005 | Vyhlásené: 14.03.2005 | Účinné: | Platné do:
VZN 7/2004
Mení a dopľňa VZN č.1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby, VZN č.1/2003
Schválené: 04.03.2004 | Vyhlásené: 10.03.2004 | Účinné: | Platné do:10.04.2014
VZN 5/2004
O miestnych daniach
Schválené: 14.12.2004 | Vyhlásené: 15.12.2004 | Účinné: 01.01.2005 | Platné do:01.01.2006
VZN 4/2004
O miestnych poplatkoch
Schválené: 15.06.2004 | Vyhlásené: 16.06.2016 | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2004
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Schválené: 05.05.2004 | Vyhlásené: 10.05.2004 | Účinné: | Platné do:
VZN 9/2003
O používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nováky ZRUŠENÉ uznesením č. 237/2012 zo dňa 18. 9. 2012.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 8/2003
O dani z nehnuteľnosti
Schválené: 16.12.2003 | Vyhlásené: 17.12.2003 | Účinné: | Platné do:01.01.2005
VZN 7/2003
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2001 a č. 7/2002 o miestnych poplatkoch
Schválené: 04.11.2003 | Vyhlásené: 10.11.2003 | Účinné: | Platné do:
VZN 6/2003
VZN o dani z nehnuteľností pre rok 2004
Schválené: 04.11.2003 | Vyhlásené: 10.11.2003 | Účinné: | Platné do:
VZN 5/2003
o výbere uchádzačov o byt a prideľovaní bytov
Schválené: 01.07.2003 | Vyhlásené: 07.07.2003 | Účinné: | Platné do:
VZN 8/2002
O niektorých podmienkach držania psov. ZRUŠENÉ uznesením č. 311/2013 zo dňa 15.3.2013
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2002
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 5/2001
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Schválené: 26.11.2001 | Vyhlásené: 15.12.2001 | Účinné: | Platné do:
VZN 4/2001
Miestne poplatky
Schválené: 26.11.2001 | Vyhlásené: | Účinné: 01.01.2002 | Platné do:01.01.2005