Prednosta MsU

Mgr. Milan Oršula

sa narodil 4. apríla 1977 v Bojniciach. Študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu ( Univerzita Komenského Bratislava). V roku 2002 učil na Strednej združenej škole polygrafickej Bratislava. Od roku 2003-2007 pracoval ako generálny sekretár Slovenského zväzu Vodného Póla. Od 01. 10. 2007 do 14. 6. 2012 pracoval ako projektový manažér v sekcii štrukturálnych fondov – Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Od 15. 06. 2012 pracoval na pozícii samostatného odborného referenta, oddelenie stratégie a projektov – Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, kde zabezpečoval koordináciu projektov vrátane spracovania žiadosti o NFP, zostavoval rozpočty projektov, finančné plánovanie, riadenie, implementáciu a monitoring jednotlivých projektov, ako aj zostavoval priebežné a záverečné finančné zúčtovacie správy k projektom. V rokoch 2011-2014 bol členom mestského zastupiteľstva v Novákoch a predsedom komisie kultúry a športu. Dňa 13. 4. 2015 nastúpil na miesto prednostu Mestského úradu v Novákoch.
Primátor
RNDr. Daniš Daniel 421 46 512 1511 421 902 986 236
Prednosta
mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje
Mgr. Oršula Milan 421 940 636 385
Sekretariát, podateľňa
Ing. Ďubašáková Andrea 421 46 512 1512 421 915 706 744 421 46 546 1219