Prednosta MsU

O funkcii prednostu MsÚ: 

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. Zúčastňuje sa rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

navrhuje účelnú a racionálnu štruktúru MsÚ

dbá na efektívnu organizáciu práce oddelení MsÚ

zodpovedá za koordináciu, plnenie a kontrolu úloh uložených mestskému úradu

zabezpečuje vzťahy a koordináciu jednotlivých oddelení MsÚ, zvoláva porady k prerokovávaniu riešenej problematiky

zabezpečuje vzťahy s orgánmi mesta, orgánmi MsZ, orgánmi štátnej správy, podnikmi a organizáciami pôsobiacimi na území mesta

dbá o zachovávanie zákonnosti v práci MsÚ a aplikáciu legislatívnych opatrení

reaguje na interpelácie poslancov

navrhuje primátorovi mesta personálne zmeny MsÚ

stará sa o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov MsÚ a utvára im vhodné pracovné podmienky

prijíma podávanie sťažností

Primátor
Ing. Šimka Dušan 421 46 512 1511
Prednosta
mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje
Ing. Martina Ján 046/512 15 13 0948 555 981
Sekretariát, podateľňa
Ing. Ličková Lenka 421 46 512 1512 0948 341 201 421 46 546 1219
Sekretariát, podateľňa
Kováčová Miroslava 421 46 512 1527 421 940 636 388 421 46 546 1219