Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Styk s orgánmi štátnej správy v trestnoprávnych veciach týkajúcich sa obyvateľov mesta Vybavovanie sociálnych dávok z rozpočtu mesta a štátu v súlade so zákonom Spoločný obecný úrad- školský úrad, sociálny referát Opatrovateľská služba Vedenie agendy- štatistické spracovanie údajov v oblasti školstva (ZŠ, CVČ, ZUŠ, MŠ) Stravovanie dôchodcov a dovoz stravy Dotácie pre deti v hmotnej núdzi Zabezpečovanie činnosti Klubu dôchodcov a Miestnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Kultúrne a spoločenské podujatia, voľnočasové organizácie (kontrola žiadostí o dotácie, čerpanie dotácii, technicko organizačné zabezpečenie komisie kultúry a vzdelávania) Športové organizácie (kontrola žiadostí o dotácie, čerpanie dotácii, technicko organizačné zabezpečenie komisie športu) Videotext TV Nováky Kronika a pamätná kniha Osobitný príjemca PnD Zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Úradné hodiny
Kontakty na oddelenie
Vzory žiadostí a zmlúv na stiahnutie