Podateľňa

Podateľňa prijíma zásielky, ktoré boli úradu doručené alebo ich prevzal zamestnanec podateľne osobne a sú adresované úradu; podateľňa na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie zásielky odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii záznamu alebo na osobitnom lístku s dátumom prevzatia.
Úradné hodiny
Kontakty na oddelenie