Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Povoľovanie a vydávanie súhlasov - doprava (dopravné značenie, parkovacie miesta, uzávierky a obchádzky, zvláštne užívanie), odpadové hospodárstvo, k ochrane prírody a krajiny, vôd a ovzdušia, na reklamné a propagačné zariadenia Evidencia právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, vydávanie súhlasov Záväzné stanoviska k investičným činnostiam - drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce - Stratégia mesta - zabezpečovanie investičných činností Kataster nehnuteľností- evidencia majetku mesta Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Prideľovanie súpisných a orientačných čísel Kontrola plnenia povinností vlastníkov pozemkov podľa zákona o burinách Vydávanie povolenia a evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov Nájmy hrobových miest a kúpa urnových prefabrikátov Vydávanie rybárskych lístkov SOÚ - stavebný úrad (územné, stavebné a kolaudačné konania) Konania, povolenia a vydávanie stanovísk v zmysle stavebného zákona)
Úradné hodiny
Kontakty na oddelenie
Vzory žiadostí a zmlúv na stiahnutie