Oddelenia

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Úradné hodiny
Pondelok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Utorok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Streda 07:15 - 11:30 12:15 - 16:45
Štvrtok Nestránkový deň - -
Piatok 07:15 - 11:30 12:15 - 12:45
Správa majetku mesta
- správa bytových a nebytových priestorov, správa a údržba verejných priestranstiev
Koordinácia aktivačných prác
- verejnoprospešné práce
Povoľovanie a vydávanie súhlasov
- doprava (dopravné značenie, parkovacie miesta, uzávierky a obchádzky, zvláštne užívanie), odpadové hospodárstvo, k ochrane prírody a krajiny, vôd a ovzdušia, na reklamné a propagačné zariadenia
Evidencia právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, vydávanie súhlasov
Záväzné stanoviska k investičným činnostiam - drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce -
Stratégia mesta - zabezpečovanie investičných činností
Kataster nehnuteľností- evidencia majetku mesta
Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
Prideľovanie súpisných a orientačných čísel
Kontrola plnenia povinností vlastníkov pozemkov podľa zákona o burinách
Vydávanie povolenia a evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov Nájmy hrobových miest a kúpa urnových prefabrikátov
Vydávanie rybárskych lístkov SOÚ - stavebný úrad (územné, stavebné a kolaudačné konania)
Konania, povolenia a vydávanie stanovísk v zmysle stavebného zákona)
Vedúci oddelenia
Horný Anton 421 46 512 1520
421 905 302 322 Email
Referent správy bytov a nebytových priestorov, tepelného hospodárstva, televíznych káblových rozvdov, dopravy, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a referát pre veci živnostenské a samostatne hospodáriacich roľníkov
Ing. Podivinská Lucia 421 46 512 1516
421 940 636 398 Email
Referent pre veci majetkové a rozvoj mesta
Ing. Gundová Eva 421 46 512 1522
421 940 636 401 Email
Projektový manažér
Mgr. Boboková Klaudia 421 46 512 1514
421 948 761 476 Email
Referent verejnoprospešných prác, odpadového hospodárstva a koordinátor aktivačných prác
Jakubis Michal 421 46 512 1530
421 918 435 963 Email
Referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok, ochrany prírody a krajiny
Ing. Havelková Kristína 421 46 512 1517
421 948 183 357 Email
Vzory žiadostí a zmlúv na stiahnutie
Žiadosť- záväzné stanovisko mesta Stiahni dokument
Ohlásenie reklamnej stavby Stiahni dokument
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahni dokument
Žiadosť o urnové miesto Stiahni dokument
Žiadosť o hrobové miesto Stiahni dokument
Žiadosť o kolumbárium Stiahni dokument
Žiadosť o súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja Stiahni dokument
Žiadosť o súhlas na vydanie povolenia stavby stacionárneho zdroja Stiahni dokument
Odstránenie drobnej stavby Stiahni dokument
01-Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a zariadení na miestnej komunikáciif Stiahni dokument
02-Žiadost o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahni dokument
03-Žiadosť o vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie Stiahni dokument
Ohlásenie drobnej stavby Stiahni dokument
Organizácie Stiahni dokument
Oznámenie o zrušení prevádzky Stiahni dokument
Oznámenie - prevádzkový čas Stiahni dokument
Súhlas - podnikateľská činnosť Stiahni dokument
Upozornenia Stiahni dokument
Žiadosť - odňatie poľnohospodárskej pôdy Stiahni dokument
Žiadosť - osvedčenie shr Stiahni dokument
Žiadosť - pridelenie čísla budovy Stiahni dokument
Žiadosť - studňa Stiahni dokument
Žiadosť - určenie čísla budovy Stiahni dokument
Žiadosť - vydanie UPI Stiahni dokument
Žiadosť - vyjadrenie ochrana vodných pomerov Stiahni dokument
Žiadosť - výrub drevín Stiahni dokument
Žiadosť - zmena užívania stavby Stiahni dokument
Žiadosť - zrušenie osvedčenia shr Stiahni dokument
Žiadosť - zvláštne využívanie komunikácie Stiahni dokument
Žiadosť - zvláštne využívanie komunikácie odstránenie poruchy Stiahni dokument
Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Ekonomické oddelenie
Oddelenie vnútornej správy
Podateľňa
Pokladňa
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA