Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Správa majetku mesta
- správa bytových a nebytových priestorov, správa a údržba verejných priestranstiev
Koordinácia aktivačných prác
- verejnoprospešné práce
Povoľovanie a vydávanie súhlasov
- doprava (dopravné značenie, parkovacie miesta, uzávierky a obchádzky, zvláštne užívanie), odpadové hospodárstvo, k ochrane prírody a krajiny, vôd a ovzdušia, na reklamné a propagačné zariadenia
Evidencia právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, vydávanie súhlasov
Záväzné stanoviska k investičným činnostiam - drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce -
Stratégia mesta - zabezpečovanie investičných činností
Kataster nehnuteľností- evidencia majetku mesta
Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
Prideľovanie súpisných a orientačných čísel
Kontrola plnenia povinností vlastníkov pozemkov podľa zákona o burinách
Vydávanie povolenia a evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov Nájmy hrobových miest a kúpa urnových prefabrikátov
Vydávanie rybárskych lístkov SOÚ - stavebný úrad (územné, stavebné a kolaudačné konania)
Konania, povolenia a vydávanie stanovísk v zmysle stavebného zákona)
Úradné hodiny
Kontakty na oddelenie
Vzory žiadostí a zmlúv na stiahnutie