Oddelenie vnútornej správy

Materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ
- Zabezpečovanie volieb a referend
- Záležitosti ochrany obyvateľstva (civilná, požiarna, mimoriadne situácie)
- Evidencia obyvateľstva
- Osvedčovanie podpisov a fotokópií, matričná činnosť
- Ľudské zdroje
- Vysielanie správ a oznamov v mestskom rozhlase
- Podateľňa
- Slobodný prístup k informáciám
- Evidencia žiadostí o byty

- Styk s orgánmi štátnej správy v trestnoprávnych veciach týkajúcich sa obyvateľov mesta. Vybavovanie sociálnych dávok z rozpočtu mesta a štátu v súlade so zákonom. Spoločný obecný úrad - školský úrad, sociálny referát,
- Opatrovateľská služba, Vedenie agendy - štatistické spracovanie údajov v oblasti školstva (ZŠ, CVČ, ZUŠ, MŠ), Stravovanie dôchodcov a dovoz stravy, Dotácie pre deti v hmotnej núdzi, Zabezpečovanie činnosti Klubu dôchodcov a Miestnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Kultúrne a spoločenské podujatia, voľnočasové organizácie (kontrola žiadostí o dotácie, čerpanie dotácií, technicko organizačné zabezpečenie komisie kultúry a vzdelávania), Športové organizácie (kontrola žiadostí o dotácie, čerpanie dotácií, technicko organizačné zabezpečenie komisie športu), Videotext TV Nováky, Kronika a pamätná kniha, Osobitný príjemca PnD, Zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Úradné hodiny
Kontakty na oddelenie
Vzory žiadostí a zmlúv na stiahnutie