Oddelenie vnútornej správy

Správa majetku mesta- správa bytových a nebytových priestorov, správa a údržba verejných priestranstiev Koordinácia aktivačných prác- verejnoprospešné práce Materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ Zabezpečovanie volieb a referend Záležitosti ochrany obyvateľstva (civilná, požiarna, mimoriadne situácie) Evidencia obyvateľstva Osvedčovanie podpisov a fotokópií, matričná činnosť Ľudské zdroje Vysielanie správ a oznamov v mestskom rozhlase Podateľňa Slobodný prístup k informáciám Podávanie sťažností Evidencia žiadostí o byty

Styk s orgánmi štátnej správy v trestnoprávnych veciach týkajúcich sa obyvateľov mesta. Vybavovanie sociálnych dávok z rozpočtu mesta a štátu v súlade so zákonom. Spoločný obecný úrad - školský úrad, sociálny referát, Opatrovateľská služba, Vedenie agendy - štatistické spracovanie údajov v oblasti školstva (ZŠ, CVČ, ZUŠ, MŠ), Stravovanie dôchodcov a dovoz stravy, Dotácie pre deti v hmotnej núdzi, Zabezpečovanie činnosti Klubu dôchodcov a Miestnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Kultúrne a spoločenské podujatia, voľnočasové organizácie (kontrola žiadostí o dotácie, čerpanie dotácií, technicko organizačné zabezpečenie komisie kultúry a vzdelávania), Športové organizácie (kontrola žiadostí o dotácie, čerpanie dotácií, technicko organizačné zabezpečenie komisie športu), Videotext TV Nováky, Kronika a pamätná kniha, Osobitný príjemca PnD, Zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Úradné hodiny
Kontakty na oddelenie
Vzory žiadostí a zmlúv na stiahnutie