Primátor

Bol zvolený v Komunálnych voľbách dňa 15. 11. 2014. Sľub primátora zložil do rúk predsedu mestskej volebnej komisie na ustanovujúcom MsZ dňa 02. 01.2015.

Životopis:
RNDr. Daniel Daniš sa narodil 1. januára 1962 v Handlovej. Po ukončení základnej školy v Novákoch pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Prievidzi a neskôr na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave - odbor základná a ložisková geológia.
Po skončení štúdia v roku 1986 nastúpil do spoločnosti Banské stavby Prievidza, kde pracoval ako geológ na rôznych podzemných stavbách - tunely, štôlne, šachty a kolektory v Čechách, na Slovensku a vo Fínsku. Od roku 2006 prešla spoločnosť pod firmu Skanska, kde pokračoval v uvedenej profesii, ako vedúci geológ, na stavbách tunelov, mostov, diaľníc a iných podzemných objektov v Českej republike, v Slovinsku a vo Fínsku.
RNDr. Daniel Daniš bol zvolený za primátora mesta Nováky v Komunálnych voľbách dňa 15. 11. 2014. Sľub primátora zložil do rúk predsedu mestskej volebnej komisie na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve dňa 2. januára 2015.

Postavenie primátora mesta Postavenie primátora mesta upravuje § 13 Zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

2. Primátor skladá sľub, ktorý znie: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

3. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca mesta, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona.

4. Primátor
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva správu mesta,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

5. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

6. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6. Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.

7. Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora.

8. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie troj-pätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

9. Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

10. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania podľa odseku 9 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 9 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom mesta.

11. Platové pomery primátora upravuje Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Zánik mandátu primátora mesta

Zánik mandátu primátora mesta upravuje § 13a Zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

1. Mandát primátora zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením mesta.

2. Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3. Mestské zastupiteľstvo
a) vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak
1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov ,
2. hrubo, alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
b) môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

4. O návrhu podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Primátor je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť mestu.
Primátor
RNDr. Daniš Daniel 421 46 512 1511 421 902 986 236
Prednosta
mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje
Mgr. Oršula Milan 421 940 636 385
Sekretariát, podateľňa
Ing. Ďubašáková Andrea 421 46 512 1512 421 915 706 744 421 46 546 1219