Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 05.03.2021 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od Richarda Pišťáneka, Lazany a Ing. Róberta Matiaška, Bojnice v zastúpení Ing. Pavlom Herdom, HePa Consulting, s.r.o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – 1 ks smrek sp. v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody) a § 17  vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. IV ods. 7 zákona NR SR č. 408/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rastie na parcele registra  C KN parc. č. 266/1 (kultúra zastavaná plocha a nádvorie) k. ú. Nováky vo vlastníctve žiadateľa.

Mesto Nováky, ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v úplnom znení oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 uplatniť po dohovore cez e-mailovú adresu: lucia.podivinska@novaky.sk alebo po dohovore na telefónnom čísle: 0940 636 398 najneskôr do 5 pracovných dní od začatia konania, v opačnom prípade nebudú vzaté                     do úvahy.

 V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením osvedčeným podľa osobitných predpisov - § 82 ods. 5 zákona.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.novaky.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť          za účastníka konania.11.03.2021
späť na prehľad správnych konaní