Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania 

upustenie od ústneho rokovania

Dňa 22. 01. 2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Róberta Kostolányiho a Martiny Oršulovej obaja bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – 1 ks smrek sp. v zmysle    § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody) a § 17  vyhlášky  č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. IV ods. 7 zákona NR SR č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rastie na parcele registra C KN parc. č. 1437/1 (kultúra záhrada) k. ú. Nováky vo vlastníctve žiadateľov.

Mesto Nováky, ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v úplnom znení oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na Mestskom úrade Nováky, Nám. SNP 349/10, Nováky, oddelenie výstavby a rozvoja mesta, č. dverí 11, najneskôr do 5 pracovných dní od začatia konania, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením osvedčeným podľa osobitných predpisov - § 82 ods. 5 zákona.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.novaky.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 24.01.2020
späť na prehľad správnych konaní