Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 12.10.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Milana Balvana bytom Žilina vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 5 ks smrek pichľavý, 6 ks jaseň štíhly, 4 ks javor mliečny, 1 ks pagaštan konský, 3 ks vŕba biela, 2 ks tuja západná, 5 ks jabloň sp., 1 ks slivka čerešňoplodá a 1 ks orech kráľovský  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody) a § 17  vyhlášky  č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. IV ods. 7 zákona NR SR č. 408/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na parcele registra  C KN parc. č. 173/4 (kultúra ostatné plochy) k. ú. Nováky vo vlastníctve žiadateľa.

Mesto Nováky, ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v úplnom znení oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne                             na Mestskom úrade Nováky, Nám. SNP 349/10, Nováky, oddelenie výstavby a rozvoja mesta,                  č. dverí 11, najneskôr do 5 pracovných dní od začatia konania, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením osvedčeným podľa osobitných predpisov - § 82 ods. 5 zákona.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.novaky.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť       za účastníka konania.14.10.2020
späť na prehľad správnych konaní