Správne konania

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE č.: 1289/688/2012

Pán Dominik Hutta bytom Nováky podal dňa 12.03.2012 na Mesto Nováky žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o Ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré rastú na parcele reg. „C“ parc. č. 391/1 k. ú. Nováky a je vo vlastníctve NCHZ, a.s. v konkurze, Nováky. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.
Mesto Nováky zastúpené primátorom Ing. Dušanom Šimkom v súlade s ustanovením §§ 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň

22.03.2012 o 10:00h so zrazom pri budove Tenisového klubu NCHZ Nováky

Do podkladov je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade v Novákoch a pri ústnom pojednávaní.
V prípade, že sa niektorí z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na Mestskom úrade v Novákoch najneskôr do 7 dní v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

14.03.2012
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA