Správne konania

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIA

 Mesto Nováky, zastúpené primátorom mesta RNDr. Danielom Danišom ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v súlade s § 82 zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní vydal dňa 07.10.2016 pod č. 9484/1777/2016, žiadateľovi Michaele Kohútovej – Salón Michaela, Jilemnického 144/10, Nitrianske Rudno rozhodnutie na výrub drevín, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2016 a vykonateľnosť až po vydaní právoplatného stavebného povolenia.

Michaela Kohútova – Salón Michaela, Jilemnického 144/10, Nitrianske Rudno podala dňa 05.04.2017 na Mesto Nováky žiadosť o predĺženie termínu výrubu t.z. zmenu rozhodnutia. Požiadavka zmeny sa týka predĺženia termínu výrubu drevín: 9 ks drevín, druhového zloženia: borovica sp. (Pinus sp.) na pozemku parcela registra C KN č. 81/6              v k. ú. Nováky.

Podaná žiadosť sa týka zmeny vyššie uvedeného rozhodnutia mesta Nováky v časti podmienky výrubu, bod 2., termín realizácie: do 30.04.2017, s termínom predĺženia lehoty na výrub drevín do 31.12.2017.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Keďže ste v zmysle § 14 zákona           č. 17/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom tohto konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania.

     Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na Mestskom úrad v Novákoch, oddelenie výstavby a rozvoja mesta, č. dverí 11, najneskôr do 5 dní od doručenia, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

 06.04.2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA