Informácia o začatom správnom konaní mesta Nováky č. 416/12

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, alebo elektronicky na adresu: podivinska.vystavba@novaky.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Branislav Kertesz, Nováky žiada o vydanie súhlasu na

výrub 2 ks stromov (japonské čerešne) rastúcich mimo lesa (pozemok vo vlastníctve mesta Nováky) v intraviláne mesta podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

z dôvodu vybudovania dvoch parkovacích miest

Správne konanie začalo dňa 02.02.2012

Zodp. Ing. Lucia Podivinská

06.02.2012
späť na prehľad správnych konaní