Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky

Úplne znenie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 03.06.2019, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:
• časť z parcely reg. C-KN č. 372/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 237 m2 (evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 1, vo vlastníctve Mesta Nováky), a to o výmere cca 12 m2, z dôvodu ochrany majetku žiadateľa vzhľadom na systematický pohyb a znečisťovanie bezprostredného okolia a majetku problémovými osobami,
- v prospech Jozefa Kmeťa, bytom 972 71 Nováky, Čerešňová 52/2,
za cenu 7,00 €/m2.04.06.2019