Oznámenie o začatí stavebného konania- Obnova bytového domu Bernolákova 633

Oznámenie

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Bernolákova č.633, Nováky v zastúpení BENET, s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky podali dňa 6.6.2019 na Mesto Nováky ako
príslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby : " Obnova bytového domu ul. Bernolákova č.633, Nováky ", umiestneného v katastrálnom území Nováky , na pozemku parc. č. podľa C-KN 300/3.
Projekt rieši : - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie vrchnej hrany stropu v podkroví, sanácia balkónových dosiek, úprava vnútorných schodídk, rekonštrukcia bleskozvodu, sanácia murovaných objektov regulačnej stanice plynu, rekonštrukcia okapového chodníka, hydraulické vyregulovanie ÚK.18.06.2019