Oznámenie o začatí konania -Ing. Pavol Ceglédy

Oznámenie

Ing. Pavol C E G L É D Y, Hurbanova 262/14, 972 71 Nováky, v zastúpení Martin Bielik, 972
02 Opatovce nad Nitrou č. 617,
podal dňa 22. 5. 2019 na Meste Nováky, ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 117 odst.1 stavebného
zákona ţiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, na stavbu : " Novostavba rodinného domu, Nováky,
Športová p. č. 366 " umiestnenú na parc. č. 366, 354/2 kat. úz. Nováky.19.06.2019