Zrušenie súťaže vykonávanej v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov_Schreiber

Úplné znenie

Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Dušanom Šimkom ruší verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby "Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na ul. J. C. Hronského, Nováky" v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie26.06.2019