Výzva - likvidácia burín

Úplne znenie

Mesto Nováky v súčinnosti s Okresným úradom Prievidza, pozemkový a lesný odbor, vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych
pozemkov v meste Nováky na dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatrení
proti rozšírovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch kosením,
čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.
Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej
pôdy týmto upozorňuje na dodržiavanie ust. §1 až §3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 57/2013
Z. z. a ustanovenie §3 ods. 1 zákona č. 405 /20 11 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
Spolu s poľnohospodárskymi závodmi je potrebné venovať pozornosť aj tým pozemkom,
ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev a ŠM, ako aj na
poľnohospodárske pozemky vyčlenené do bezplatného náhradného užívania v zmysle § 15
ods. 2 zák. č. 330/ 19 91 Zb. o pozemkových úpravách v znení nesk. predpisov.
Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej
pôdy bude vykonávať previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení. Ich nedodržaním
s a vlastník nájomca dopúšťa priestupku § 25, resp. iného správneho deliktu § 26 na
úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie až do výšky
33 200 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.03.07.2019