Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk- Rekonštrukcia rozvodov tepla- Mesto Nováky

Úplne znenie -15107 - WYP
„Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky“
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKpodľa ust. § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").1. Názov zákazky: "Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky"2. Identifikácia verejného ...
Zverejnené: 20.02.2020
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk"Vypracovanie znaleckého posudku vo veci "Posúdenie realizácie rekonštrukcie objektu domu služieb v meste Nováky"" ...
Zverejnené: 22.08.2019
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Mesto Nováky v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. §281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmtov y ...
Zverejnené: 03.06.2019
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou - „REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO ZDROJA A INŠTALÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA VÝROBU TEPLEJ VODY PRE ŠTADIÓN FK ISKRA NOVÁKY“
Predmetom zákazky bude dodávka nového, nepoužitého tepelného čerpadla v spolupráci s termodynamickými panelmi zameranými na prípravu TÚV vrátane dodania a montáže na mieste určenia vrátane vykonania skúšok zariadenia. Predmetom realizácie bude doplnenia tepelného zdroja v objekte FK Iskra ...
Zverejnené: 12.11.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Dodávka veľkoplošného pútača a stálej tabule ...
Zverejnené: 04.07.2018
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA