Rozhodnutie-zmena stavby pred dokončením

rozhodnutie

Mesto Nováky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal ţiadosť v zmysle § 68 odst.2, § 69 ods. 1 stavebného zákona a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy, a takto r o z h o d o l :
Zmena nedokončenej stavby: " Novostavba rodinného domu, Nováky, Športová p. č. 366 " umiestnenú na parc. č. 366, 354/2 kat. úz. Nováky , sa p o v o ľ u j e.31.07.2019