Oznámenie SPP - distribúcia. a. s.

V zmysle Zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MPaSVR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, budú pracovníci spoločnosti SPP- distribúcia, a. s. vykonávať v mesiacoch september, október a november práce v rámci merania a kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakového plynovodu. V rámci prác budú pracovníci SPP- distribúcia, a. s. vstupovať na pozemky, ktorými plynovod prechádza.

Spriechodnenie trasy – vykosenie krovia bude realizovať spoločnosť Marián Šataník – SATELIER.13.08.2019