ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Úplné znenie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa
§ 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po
vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta
R2 Dolné Vestenice - Nováky", navrhovateľa, Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, takto:
Zmena navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky" uvedená
v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
s a b u d e p o s u d z o v a ť
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.05.09.2019