Verejná vyhláška: O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie

Oznámenie

Navrhovatelia spoločnosť KINET, s.r.o., 972 25 Diviaky nad Nitricou č. 201 v zastúpení AZ RELPD, s.r.o., Nová č.470/4, Prievidza – Ing. Annou Žiakovou podali dňa 14.10.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia podľa § 119 odst.1 v spojení s § 117 odst.1 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : " Optický prepoj Diviacka Nová Ves – Nováky ", umiestnenej :
v katastrálnom území Vrbany, na pozemkoch parc.č. E KN 161/1, 161/2, 185, 186, 196/2, 198, 196/1,
v katastrálnom území Diviacka Nová Ves, na pozemkoch parc.č. E KN 811, 804, 806, 803, 848/1, 851/2, 851/3, 848/2,
v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č. C KN 3412, 3292, 3190, 6350, 6349, E KN 1-453/2, 1-456/2.306/1, 306/3.25.10.2019