OZNAM- „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nováky“

Zámer realizácie projektu CIZS Nováky

Dovoľujeme si oznámiť, že mesto Nováky sa s projektom "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nováky" (ďalej aj "CIZS Nováky") zapojí do výzvy zameranej na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky .

 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti (Horné Vestenice, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Podhradie, Zemianske Kostoľany), ktorí majú záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CIZS Nováky, môžu kontaktovať zodpovedného z vedenia mesta: Ing. Dušan Šimka, primátor (primator@novaky.sk) najneskôr do 1.12.2019.

 Predpokladané personálne zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v novozriadenom CIZS:

  1. všeobecní lekári pre dospelých (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo),
  2. všeobecný lekár pre deti a dorast (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria),
  3. lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo,
  4. ďalší špecializovaní lekári.

 Mesto Nováky má v novozriadenom CIZS v objekte súčasnej polikliniky zámer integrovať aj poskytovanie relevantných sociálnych služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať potenciálnych záujemcov o využitie priestorov CIZS Nováky (t.j. aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb) na poskytovanie ambulantnej alebo terénnej formy sociálnych služieb, aby kontaktovali mesto na vyššie uvedenom kontakte.

 Príloha: Zámer realizácie projektu CIZS Nováky

 

 07.11.2019