Rozhodnutie- " Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne, a.s. pre potreby mestského úradu v Prievidzi – prístavba výťahu “

rozhodnutie

Žiadatelia Mesto Prievidza, v zastúpení Mestským úradom Nám. Slobody 14, Prievidza podali dňa 17.10.2019 na Mesto Nováky ako určený stavebný úrad Okresným odborom výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín podľa § 119 odst.3 v spojení s § 117 odst.1 stavebného zákona žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu : " Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne, a.s. pre potreby mestského úradu v Prievidzi – prístavba výťahu ", umiestnenej v katastrálnom území Prievidza , na pozemkoch podľa stavebného povolenia parc. č. podľa C KN 2121, 2096/1.
Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané stavebným úradom Mestom Nováky pod číslom 68/2017/330/SOÚ dňa 31.10.2017 ( právoplatné 12.12.2017) .09.12.2019