Oznámenie o začatí územného konania-verejná vyhláška

Oznámenie

Navrhovatelia spoločnosť VAŠA, s.r.o., ul. A.Hlinku 86, Nováky podali dňa 9.12.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " Dopravné napojenie priemyselného areálu v k.ú. Nováky – 3. doplnok", umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č. podľa C-KN 3440, 6460, 5835, 5014, 6050, 3917, C KN 6282/2 ( odčlenená z parc.č. CKN 6282) , C KN 6284/2 ( odčlenená z parc.č. CKN 6284).19.12.2019