Projekt Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesto Nováky

V októbri 2019 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení SIEA ako poskytovateľom uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s prijímateľom Mesto Nováky v projekte pod názvom Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesto Nováky. Výška nenávratného finančného príspevku je maximálne v sume 17 556,- Eur pri celkových oprávnených výdavkoch vo výške 18 480,- Eur, poskytnutých za účelom vypracovania lokálnej nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky- zameranej na mestské oblasti vrátane aktualizácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39/T38230.01.2020