VTÁČIA CHRÍPKA- OPATRENIA

Nariadenie

Vtáčia chrípka - opatrenia

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej len "RVPS Prievidza") nariaďuje právnickým a fyzickým osobám opatrenia na základe zistenia a potvrdenia vtáčej chrípky v ZOO v Bojniciach, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Za týmto účelom RVPS Prievidza nariaďuje chovateľom hydiny a vtáctva :

 • Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
 • Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.
 • Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým :
 • dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
 • zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi,
 • voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 • bezodkladne oznámiť na RVPS Prievidza (tel. 046/5422247, 0918 630 905) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií: pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20% , pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
 • akýkoľvek klinický prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Pre poľovné združenia platí nasledovné opatrenie :

 • Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Prievidza.

Ďalej RVPS Prievidza zakazuje :

 • Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva.
 • Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prievidza.
 • Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Prievidza.
 • Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov.
 • Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.

Tieto opatrenia platia od ich vydania až do odvolania.

 31.01.2020